Fundusze unijne | Blue Paprica Software House

Logos

 

Informujemy, że Blue Paprica Sp. z o.o. uzyskała dotację i rozpoczęła realizację projektu pt. Wejście na rynki zagraniczne firmy BLUE PAPRICA Sp.z o. o., dofinansowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

Beneficjent: Blue Paprica Sp. z o. o.

Wartość projektu: 355 061,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 151 500,00 PLN

Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów oferowanych przez BLUE PAPRICA Sp. z o.o., w szczególności na rynku niemieckim i austriackim.

 

Postępowania na wybór wykonawcy.

[12/09/2019] Blue Paprica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie stoiska wystawienniczego na potrzeby wyjazdów w charakterze wystawcy na targi zagraniczne.

Informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego do zapytania ofertowego RPOMW/04/2019. Wynik oceny ofert i wybranych dostawcach: Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

Gotowy do startu?

Po prostu skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie czas.